Regulamin sklepu internetowego Figa z makiem

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin ma za przedmiot zasady składania i ewidencjonowania Zamówień za pośrednictwem sklepu Figa z makiem (www.figazmakiem.eu)

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

a) Sprzedawcy – rozumie się przez to firmę Figa z makiem NIP: 728-181-61-50 REGON: 472227940

b) Zamawiającym/Kliencie – rozumie się przez to osobę fizyczną lub osobę prawną lub organizację nieposiadającą osobowości prawnej, lecz posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych

c) Sklepie/Sklepie Figa z makiem – rozumie się przez to witrynę internetową sklepu (www.figazmakiem.eu)

d) Towarze – rozumie się przez to towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w Sklepie Figa z makiem

e) Cenie – rozumie się przez to cenę brutto Towaru (czyli cenę uwzględniającą podatek VAT), wyrażoną w polskich złotych oraz umieszczoną obok informacji o Towarze, nieuwzględniającą Kosztów dostarczenia Towaru

f) Dostawcy – rozumie się przez to Firmę Kurierską współpracującą ze Sprzedawcą

g) Kosztach dostarczenia Towaru – rozumie się przez to koszty wynikające z cennika Dostawcy, które za dostawę Towaru do Zamawiającego pokryć ma Zamawiający.

h) Zamówieniu – rozumie się przez to wybrany Towar lub zestaw Towarów wybranych przez Zamawiającego za pośrednictwem witryny sklepu, zgodnie z niniejszym regulaminem, opłaconych bądź poprzez przelew bankowy, bądź osobiście w Placówce Handlowej Sprzedawcy

i) Placówce Handlowej Sprzedawcy – rozumie się przez to sklep prowadzony przez Sprzedawcę w punkcie stacjonarnym pod adresem: Centrum targowe GÓRNIAK  ul. Piotrkowska 317  lokal 128 93-035 Łódź

j) Sposobie dostawy – rozumie się przez to sposób, w jaki Zamówienie ma zostać przekazane Zamawiającemu

k) Sposobie płatności – rozumie się przez to formę, w jakiej Zamawiający przekaże Sprzedającemu środki finansowe odpowiadające Cenie wybranego produktu stanowiącego Zamówienie lub sumie Cen wybranych produktów stanowiących Zamówienie powiększone o Koszty Transportu

II. REJESTRACJA I WARUNKI DOKONYWANIA ZAMÓWIEŃ

1. Korzystanie ze sklepu Figa z makiem jest dostępne dla Zamawiającego dysponującego komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z dostępem do sieci internetowej i obsługującym internetowe przeglądarki

2. Korzystanie ze sklepu Figa z makiem jest dostępne dla Zamawiającego posiadającego swój własny adres poczty elektronicznej (e-mail)

3. Złożenie Zamówienia i wynikające z niego zawarcie umowy sprzedaży ma miejsce, gdy Zamawiający:

a) prawidłowo wypełni formularz rejestracyjny (przy pierwszym Zamówieniu) lub formularz logowania się na stronie (przy kolejnych Zamówieniach), a także wtedy, gdy prawidłowo przeprowadzi proces zamawiania Towarów jako GOŚĆ (bez zakładania konta)

b) wyrazi zgodę na zawarcie umowy sprzedaży na niniejszych warunkach, z którymi się zapoznał

c) prawidłowo przeprowadzi proces zamawiania Towaru w witrynie sklepu

4. Login i hasło do konta Zamawiającego mają zawsze charakter poufny.

5. Zamawiającemu na życzenie może zostać wystawiona faktura VAT, jeśli poinformuje o tym Sklep w czasie składania zamówienia i poda dane wymagane do wystawienia owej faktury

6. Zamawiający może wybrać następujące Sposoby dostawy:

a) odbiór osobisty w Łodzi po przedpłacie na konto

b) odbiór osobisty w Łodzi z płatnością przy odbiorze

c) przesyłka kurierska po przedpłacie na konto

d) przesyłka kurierska z płatnością przy odbiorze

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Zamawiającego, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

8. Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówień, które:

a) nie zostały potwierdzone drogą e-mailową przez Zamawiającego

b) zostały złożone w sposób nieprawidłowy

c) zostały złożone w sposób, który narusza postanowienia regulaminu

9. W przypadku składania przez Zamawiającego dużych zamówień, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do uzależnienia realizacji Zamówienia od wpłaty przez Zamawiającego zaliczki

10. Dokonywanie Zamówień za pomocą sklepu Figa z makiem jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, lecz ich realizacja odbywa się zgodnie z:

a) godzinami pracy dostawy

b) godzinami otwarcia Placówki Handlowej Sprzedawcy

11. Sprzedawca, na mocy obowiązujących przepisów, nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy

12. Kontakt Zamawiającego ze Sprzedawcą w sprawach związanych z realizacją Zamówień za pośrednictwem sklepu Figa z makiem jest możliwy:

a) droga e-mailową (biuro@figazmakiem.eu)

b) drogą telefoniczną (pod numerem 501 097 529)

c) bezpośrednio (w Punkcie Handlowym Sprzedawcy)

13. Sprzedawca zobowiązuje się w ramach umowy sprzedaży do dostarczania Zamawiającemu Towarów bez wad oraz do realizacji Zamówienia zgodnie z treścią specyfikacji Zamówienia. W sytuacji wystąpienia braku zamówionego Towaru, Sprzedawca zobowiązuje się do poinformowania o tym fakcie Zamawiającego jeszcze przed realizacją Zamówienia. Zamawiający ma wówczas prawo wówczas do:

a) rezygnacji z całości Zamówienia

b) rezygnacji z Towaru, którego brakuje

c) wyrażenia zgody na zamianę brakującego Towaru na Towar podobny, tj. taki o zbliżonych właściwościach oraz Cenie

14. Sprzedawca dostarcza Towar Zamawiającemu wraz z dokumentami potwierdzającymi zawarcie umowy sprzedaży, to jest:

a) paragonem fiskalnym lub fakturą VAT
b) informacjami, o których mowa w art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta

15. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz partykularne ustalenia zawarte pomiędzy Sprzedawcą a Zamawiającym

16. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru Towaru i zapłaty oznaczonej przez Sprzedawcę Ceny wraz z Kosztami dostarczenia Towaru

19. Zobowiązania Zamawiającego wynikające z umowy sprzedaży Towaru istnieją aż do momentu uregulowania przez Zamawiającego całości należności za Towar wraz z Kosztami dostarczenia Towaru

 

III. ZASADY PŁATNOŚCI

1. Dostępne formy płatności w Sklepie to:

a) płatność gotówką przy odbiorze w Placówce Handlowej Sprzedawcy

b) płatność gotówką przy odbiorze Zamówienia dostarczonego przez Dostawcę

c) płatność przelewem bankowym

d) płatność przelewem bankowym za pośrednictwem platformy przelewy24

IV. DOSTAWA

1. Dostępne formy dostawy w Sklepie to:

a) dostawa za pośrednictwem usług Dostawy

b) odbiór osobisty Zamówienia przez Zamawiającego

2. Jeśli zamawiający wyraża życzenie, aby Zamówienie dostarczone zostało w inny niż powyższe sposób, musi skontaktować się w tej sprawie ze Sprzedającym

3. Przy dostawie z udziałem Dostawcy Zamawiający proszony jest o sprawdzenie, w obecności Dostawcy, czy przesyłka nie posiada uszkodzenia wynikłego z transportu, czy jest nienaruszona oraz zgodna z Zamówieniem

4. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem, Zamawiający proszony jest o nie przyjmowanie przesyłki oraz niezwłoczne zgłoszenie tego faktu Dostawcy w celu sporządzenia przez niego Protokołu Zwrotu.

 

V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Zamówienia.

2. Aby odstąpić od umowy, Zamawiający musi wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru przed upływem 14 dni.

3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy sprzedaży Towaru, umowę sprzedaży Towaru uznaje się za niezawartą. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia, Zamawiający musi zwrócić Towar (w stanie nienaruszonym) Sprzedawcy zgodnie z przepisami prawa w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru lub odesłać go na adres:

4. Koszty zwrotu Towaru ponosi Zamawiający. Sprzedawca ponosi koszty zwrotu Towaru wyłącznie w przypadku uprzedniego wyrażenia przez Sprzedawcę zgody na ich poniesienie

5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

6. W przypadku, gdy Zamawiający egzekwuje swe prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia przez Sprzedawcę usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, Zamawiający będzie zobowiązany do zapłacenia za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy

7. Sprzedawca zwraca Zamawiającemu należność za odesłany przez Zamawiającego Towar w ciągu 14 dni, licząc od dnia doręczenia Sprzedającemu oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru lub w chwili otrzymania z powrotem zwracanego Zamówienia lub dostarczenia przez Zamawiającego dowodu odesłania zwracanego Towaru

 

VI. REKLAMACJA TOWARU

1. Reklamacje można składać:

a) bezpośrednio u Dostawcy

b) w Placówce Handlowej Sprzedawcy

c) za pośrednictwem Sklepu Figa z makiem

2. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich złożenia przez Zamawiającego

3. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Zamawiający jest informowany przez Sprzedawcę drogą mailową lub telefoniczną.

4. Dostarczenie Towaru niezamówionego przez Zamawiającego następuje na własną odpowiedzialność Sprzedawcy i nie nakłada na Zamawiającego żadnych zobowiązań finansowych

5. Sprzedawca informuje Klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne

 

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zamawiający dokonując rejestracji na stronie sklepu Figa z makiem wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu realizacji umów sprzedaży

2. Zamawiający może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do wglądu w podane przez siebie dane osobowe oraz do ich modyfikowania, a także do żądania usunięcia przez Sklep zgromadzonych danych

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. We wszelkich sprawach, których nie reguluje niniejszy regulamin, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, w tym Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

2. Postanowienia regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa